ข่าว

ขั้นตอนการใส่บาตร ตอนเช้า พร้อมคำอธิษฐาน

ขั้นตอนการใส่บาตร

การใส่บาตร เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธที่ปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อแสดงความเคารถต่อพระสงฆ์และสร้างกุศลให้แก่ตนเอง วัตถุประสงค์ของการใส่บาตรหลักๆ มีดังนี้

 1. ถวายอาหารแด่พระสงฆ์: พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาและมีหน้าที่เผยแพร่ศาสนา การใส่บาตรช่วยให้พระสงฆ์มีปัจจัยสี่ในการดำรงชีพได้.
 2. สร้างกุศล: การใส่บาตรถือเป็นการทำบุญ ผู้ใส่บาตรจะได้รับอานิสงส์ตามความเชื่อของชาวพุทธ เช่น ความเจริญรุ่งเรือง, ความสุข, สุขภาพที่แข็งแรง.
 3. ฝึกฝนจิตใจ: การใส่บาตรช่วยฝึกฝนจิตใจให้เกิดความเมตตากรุณา รู้จักเสียสละและแบ่งปัน.
 4. ส่งเสริมสังคมแห่งความสามัคคีและสันติสุข: การรวมตัวกันของผู้คนจากหลายชนชั้นและอาชีพเพื่อทำบุญตักบาตรส่งเสริมความสามัคคี.

ขั้นตอนการใส่บาตร

 1. การเตรียมการ: เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด สดใหม่ และปรุงสุกแล้ว แต่งกายให้สุภาพ.
 2. ขั้นตอนการใส่บาตร: กล่าวคำว่า “นิมนต์ครับ/นิมนต์ค่ะ” เมื่อพระสงฆ์เดินมาใกล้ และใส่อาหารลงในบาตรด้วยความสำรวม.
 3. ข้อควรปฏิบัติ: ไม่ควรเฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใด ไม่ควรพูดคุยหรือถามคำถามขณะใส่บาตร และใส่บาตรด้วยความสำรวม.
 4. กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ: เมื่อใส่บาตรเสร็จ สามารถกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับได้.

ตัวอย่างคำอธิษฐาน: ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการใส่บาตรครั้งนี้ ให้แก่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และบุคคลอื่นๆ ที่มีอุปการคุณ.

คำแนะนำ: หากไม่สามารถไปใส่บาตรด้วยตัวเองได้ สามารถใส่บาตรผ่านกองทุนที่ช่วยเหลือพระสงฆ์ได้

อ่านเพิ่มเติม ขั้นตอนการใส่บาตร

สวดมนต์ข้ามปี เพื่ออะไร ต้องสวดบทไหนบ้าง เช็กเลย

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี ในประเพณีไทยมีความหมายลึกซึ้ง และสะท้อนถึงความเชื่อทาง วัฒนธรรมของไทย ประเพณีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นโอกาสในการรวมญาติมิตรและทำความดีร่วมกัน

บทสวดมนต์ข้ามปี 2567

บทที่ 1 บทชุมนุมเทวดา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(กราบ)

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทั้ง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

(กราบ)

บทนี้อัญเชิญเทวดาทั้งหลายมาฟังพระปริตรหรือมาร่วมในพิธี โดยขอให้เทวดามีความสุขปราศจากทุกข์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นภัย

บทที่ 2 บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

(กราบ)

บทนี้เป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

บทที่ 3 บทพุทธชัยมงคลคาถา

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สะมาสัมพุทธัสสะ สะวากขาโต ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีโต ถูโปสะมะโธ

(กราบ)
ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีโต ถูโปสะมะโธ

บทนี้กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้า 5 ประการ คือ 1. เป็นพระอรหันต์ 2. เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ 3. มีวิชชาและจรณะอันสมบูรณ์ 4. เป็นผู้สงบระงับกิเลสทั้งปวง 5. เป็นครูผู้สอนคนทั้งปวง

บทที่ 4 บทพระคาถาชินบัญชร

ชินบัญชร มหาคาถา เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์ เพื่อช่วยระงับความกลัวและอันตรายต่างๆ

บทที่ 5 บทพระมหาจักรพรรดิ

บทพระมหาจักรพรรดิ นี้กล่าวถึงพระมหาจักรพรรดิผู้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินอย่างยุติธรรม เป็นที่รักใคร่ของอาณาประชาราษฎร์

บทที่ 6 บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตานี้ เป็นการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)
อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข 

บทที่ 7 บทอโหสิกรรม

บทอโหสิกรรม นี้เป็นการขออโหสิกรรมต่อบุคคลหรือสิ่งใดๆ ที่เคยล่วงเกินมาในอดีต

บทที่ 8 บทอธิษฐานขอพร

บทอธิษฐานขอพร นี้เป็นการอธิษฐานขอพรให้แก่ตนเองและผู้อื่น ให้มีความสุขความเจริญ

บทที่ 9 บทสรุป

บทนี้เป็นการกล่าวสรุปว่าการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและผู้อื่น

การสวดมนต์ข้ามปี เป็นประเพณีที่คนไทยสืบทอดกันมาช้านาน เป็นความเชื่อที่ว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ จะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว การสวดมนต์ข้ามปีสามารถสวดที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ การสวดมนต์ให้ถูกต้องตามลำดับจะช่วยให้ได้รับอานิสงส์สูงสุด

ปีชง 2567 เริ่มวันไหน มีปีอะไรชงบ้างปี บูชาอะไร ที่ไหน แก้ชงได้บ้าง มีคำตอบ

ปีชง 2567

ปีชง 2567 มีอะไรบ้าง

ปีชง 2567 เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนที่บ่งบอกว่า ผู้ที่เกิดในปีจอ (พ.ศ. 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561) จะต้องเผชิญกับความวุ่นวายและอุปสรรคในชีวิต และแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต, ถือศีลกินมังสวิรัติ, และปฏิบัติกรรมฐานเพื่อลดผลกระทบจากปีชง

สำหรับปีชงร่วม นักษัตรอื่นๆ เช่น มะโรง, ฉลู, มะแม (พ.ศ. 2468, 2471, 2474, 2480, 2483, 2486, 2492, 2495, 2498, 2504, 2507, 2510, 2516, 2519, 2522, 2528, 2531, 2534, 2540, 2543, 2546, 2552, 2555, 2558, 2564) แนะนำให้ทำบุญที่วัด, ไถ่ชีวิตโคกระบือ และปล่อยปลา

ปีชง 2567 เริ่มวันไหน

ปีชง 2567 ในปฏิทินจีนเริ่มต้นในวันที่ 22 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันตรุษจีน และจะสิ้นสุดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ตามปฏิทินจีนแบบดั้งเดิม ที่เริ่มต้นปีใหม่ในวันตรุษจีนและสิ้นสุดในวันก่อนตรุษจีนของปีถัดไป.

วิธีแก้ชงสำหรับปีจอ 2567

ไหว้ศาลเจ้าที่ และเทพเจ้าปีชง เพื่อขอพรคุ้มครอง.ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมความสิริมงคล.ทำบุญ ด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของ พกเครื่องรางของขลัง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีมงคล.สวมใส่เครื่องประดับมงคล เช่น ไข่มุก ทับทิม หลีกเลี่ยงการทำสิ่งไม่ดี เช่น การโกหก หรือการทำร้ายผู้อื่น

ความเชื่อเรื่องปีชงเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล และสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวรับมือกับปีชงด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง และใช้ชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ

เช็ค สถานที่แก้ปีชง 2567

หวยลาววันนี้ ออกอะไร เช็กที่ไหน

หวยลาว จัดโดยรัฐบาลลาว เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายในลาว หวยลาวได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีผู้นิยมเล่นหวยลาวเป็นจำนวนมาก หวยลาวสามารถซื้อได้ทั่วไปตามแผงหวยในประเทศไทย

เช็กผลหวยลาวที่นี่ หวยลาววันนี้

หวยลาวมีสองประเภทคือ หวยลาวพัฒนาและหวยลาวพิเศษ หวยลาวพัฒนาออกรางวัลทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ หวยลาวพิเศษออกรางวัลทุกวันอาทิตย์

หวยลาว พัฒนามีรางวัล 5 รางวัล ได้แก่ 3 ตัวตรง 3 ตัวโต๊ด 2 ตัวหน้า 2 ตัวหลัง และเลขท้าย 3 ตัว หวยลาวพิเศษมีรางวัล 4 รางวัล ได้แก่ 3 ตัวตรง 3 ตัวโต๊ด 2 ตัวหน้า และ 2 ตัวหลัง

หวยลาวเป็นเกมการพนันที่สนุกและตื่นเต้น มีโอกาสถูกรางวัลสูง การซื้อหวยลาวสามารถช่วยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับชีวิตของคุณได้

ตรวจหวยลาววันนี้ล่าสุด สิงหาคม 2566

หวยลาว เป็นเกม ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ออกรางวัลทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 20:00 น. (GMT+7) ผลการออกรางวัลสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลลาวหรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดสดการออกรางวัล หรือ ตรวจหวยลาววันนี้

หวยลาวมี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 รางวัลที่ 1 มีรางวัลตอบแทนสูงสุด 48,000 บาท รางวัลที่ 2 มีรางวัลตอบแทนสูงสุด 12,000 บาท และรางวัลที่ 3 มีรางวัลตอบแทนสูงสุด 6,000 บาท

การแทงหวยลาวสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • แทงเลข 3 ตัว ตรง
 • แทงเลข 2 ตัว ตรง
 • แทงเลข 3 ตัวโต๊ด
 • แทงเลข 2 ตัวโต๊ด
 • แทงเลขเต็ง 3 ตัว
 • แทงเลขเต็ง 2 ตัว
 • แทงเลขโต๊ด 3 ตัว
 • แทงเลขโต๊ด 2 ตัว

การแทงหวยลาวมีความเสี่ยงสูง ผู้แทงหวยควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงก่อนการแทงหวย

หวยลาว ออกวันไหนบ้าง กี่โมง ?

หวยลาวออกรางวัลทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 20:00 น. (GMT+7) มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (ทชล.1) หรือเช็คจาก หวยลาว

โดยรูปแบบการออกรางวัล จะคล้ายคลึงกับการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย ผลการออกรางวัลเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ของสลากแบบจดขาย สลากดิจิทัลโดยใช้เครื่องจำหน่าย

คำคมธรรมะ ธรรมะสอนใจ ที่มีความหมายสร้างแรงบันดาลใจ

คำคมธรรมะ เป็นประโยชน์ที่มีการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการใช้ชีวิตในทางที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิตได้คงหนีไม่พ้นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ที่จะเข้ามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้มีสติ เกิดความคิดในการใช้ชีวิตต่อไป

 1. “ทำความดีโดยไม่มีคาถา เพราะความดีที่ทำด้วยคาถามไม่ใช่ความดีแท้จริง”
 2. “ความสุขไม่ได้อยู่ในการครอบครองสิ่งของ แต่อยู่ในความพอเพียงของจิตใจ”
 3. “การเริ่มต้นคือครึ่งหนึ่งของการสำเร็จ”
 4. “อย่าให้ความล้มเหลวทำให้คุณย่ำแย่ ให้มันเป็นการเรียนรู้และเกิดการเติบโต”
 5. “ความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการเลี่ยงปัญหา แต่มาจากการเผชิญหน้าและเรียนรู้จากพวกมัน”
 6. “ความสำเร็จไม่ได้มาจากความพยายามเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความตั้งใจที่ไม่ยอมแพ้”
 7. “ความสำเร็จไม่ได้มาจากการได้รับโอกาส แต่มาจากการใช้โอกาสที่ได้รับ”
 8. “ความรู้ที่ดีที่สุดคือการรู้ว่าเราไม่รู้อะไร” – ซอคราเทส
 9. “ความสำเร็จเป็นผลจากการทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ”
 10. “การล้มเหลวไม่ใช่การล้มลง แต่เป็นการยืนอยู่ต่อไปโดยไม่ยอมแพ้”

ยังไม่หมด ยังมีต่อ เราได้รวบรวมหลักธรรมะสอนใจ คำคมข้อคิดดีๆ มาไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครที่อยากจะนำไปใช้เตือนใจตนเอง คำคมธรรมะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า