สวดมนต์

ผีอำ คืออาการอะไร พร้อม บทสวดคาถากันผีอำ

ผีอำ

ผีอำ สำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามีบางสิ่งมากดทับหรือขยับไม่ได้ อาการกึ่งหลับกึ่งตื่น ขยับตัวไม่ได้ คาถากันผีอำ เป็นบทสวดที่ใช้สำหรับป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายและเพื่อช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย โดยเฉพาะมีการกล่าวถึงการป้องกันจากภัยและสิ่งชั่วร้ายที่อาจเข้ามากระทบจิตใจและร่างกายของเราในขณะนอนหลับ

การสวดคาถากันผีอำ ก่อนที่จะนอนทุกคืนสามารถสวดได้เลย เพื่อช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและลดความรู้สึกกังวลหรือหวาดกลัว เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการสร้างความสงบและความมั่นใจเพื่อให้ผ่านพ้นคืนวันที่อาจจะเต็มไปด้วยความไม่สงบหรือความกลัว

การสวดมนตร์ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งมีความเชื่อว่าการสวดมนตร์สามารถช่วยสร้างความสงบและป้องกันจากสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือความเชื่อส่วนบุคคล การฝึกฝนและการใช้คาถาเหล่านี้เป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพจิตและสร้างความมั่นคงในจิตใจ

สวดมนต์ข้ามปี เพื่ออะไร ต้องสวดบทไหนบ้าง เช็กเลย

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี ในประเพณีไทยมีความหมายลึกซึ้ง และสะท้อนถึงความเชื่อทาง วัฒนธรรมของไทย ประเพณีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นโอกาสในการรวมญาติมิตรและทำความดีร่วมกัน

บทสวดมนต์ข้ามปี 2567

บทที่ 1 บทชุมนุมเทวดา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(กราบ)

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทั้ง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

(กราบ)

บทนี้อัญเชิญเทวดาทั้งหลายมาฟังพระปริตรหรือมาร่วมในพิธี โดยขอให้เทวดามีความสุขปราศจากทุกข์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นภัย

บทที่ 2 บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

(กราบ)

บทนี้เป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

บทที่ 3 บทพุทธชัยมงคลคาถา

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สะมาสัมพุทธัสสะ สะวากขาโต ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีโต ถูโปสะมะโธ

(กราบ)
ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีโต ถูโปสะมะโธ

บทนี้กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้า 5 ประการ คือ 1. เป็นพระอรหันต์ 2. เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ 3. มีวิชชาและจรณะอันสมบูรณ์ 4. เป็นผู้สงบระงับกิเลสทั้งปวง 5. เป็นครูผู้สอนคนทั้งปวง

บทที่ 4 บทพระคาถาชินบัญชร

ชินบัญชร มหาคาถา เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์ เพื่อช่วยระงับความกลัวและอันตรายต่างๆ

บทที่ 5 บทพระมหาจักรพรรดิ

บทพระมหาจักรพรรดิ นี้กล่าวถึงพระมหาจักรพรรดิผู้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินอย่างยุติธรรม เป็นที่รักใคร่ของอาณาประชาราษฎร์

บทที่ 6 บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตานี้ เป็นการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)
อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข 

บทที่ 7 บทอโหสิกรรม

บทอโหสิกรรม นี้เป็นการขออโหสิกรรมต่อบุคคลหรือสิ่งใดๆ ที่เคยล่วงเกินมาในอดีต

บทที่ 8 บทอธิษฐานขอพร

บทอธิษฐานขอพร นี้เป็นการอธิษฐานขอพรให้แก่ตนเองและผู้อื่น ให้มีความสุขความเจริญ

บทที่ 9 บทสรุป

บทนี้เป็นการกล่าวสรุปว่าการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและผู้อื่น

การสวดมนต์ข้ามปี เป็นประเพณีที่คนไทยสืบทอดกันมาช้านาน เป็นความเชื่อที่ว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ จะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว การสวดมนต์ข้ามปีสามารถสวดที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ การสวดมนต์ให้ถูกต้องตามลำดับจะช่วยให้ได้รับอานิสงส์สูงสุด

ปีชง 2567 เริ่มวันไหน มีปีอะไรชงบ้างปี บูชาอะไร ที่ไหน แก้ชงได้บ้าง มีคำตอบ

ปีชง 2567

ปีชง 2567 มีอะไรบ้าง

ปีชง 2567 เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนที่บ่งบอกว่า ผู้ที่เกิดในปีจอ (พ.ศ. 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561) จะต้องเผชิญกับความวุ่นวายและอุปสรรคในชีวิต และแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต, ถือศีลกินมังสวิรัติ, และปฏิบัติกรรมฐานเพื่อลดผลกระทบจากปีชง

สำหรับปีชงร่วม นักษัตรอื่นๆ เช่น มะโรง, ฉลู, มะแม (พ.ศ. 2468, 2471, 2474, 2480, 2483, 2486, 2492, 2495, 2498, 2504, 2507, 2510, 2516, 2519, 2522, 2528, 2531, 2534, 2540, 2543, 2546, 2552, 2555, 2558, 2564) แนะนำให้ทำบุญที่วัด, ไถ่ชีวิตโคกระบือ และปล่อยปลา

ปีชง 2567 เริ่มวันไหน

ปีชง 2567 ในปฏิทินจีนเริ่มต้นในวันที่ 22 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันตรุษจีน และจะสิ้นสุดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ตามปฏิทินจีนแบบดั้งเดิม ที่เริ่มต้นปีใหม่ในวันตรุษจีนและสิ้นสุดในวันก่อนตรุษจีนของปีถัดไป.

วิธีแก้ชงสำหรับปีจอ 2567

ไหว้ศาลเจ้าที่ และเทพเจ้าปีชง เพื่อขอพรคุ้มครอง.ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมความสิริมงคล.ทำบุญ ด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของ พกเครื่องรางของขลัง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีมงคล.สวมใส่เครื่องประดับมงคล เช่น ไข่มุก ทับทิม หลีกเลี่ยงการทำสิ่งไม่ดี เช่น การโกหก หรือการทำร้ายผู้อื่น

ความเชื่อเรื่องปีชงเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล และสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวรับมือกับปีชงด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง และใช้ชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ

เช็ค สถานที่แก้ปีชง 2567

วิธีการสวดบทอิติปิโส 9 จบ และ อิติปิโส ย้อนหลัง

อิติปิโส 9 จบ

การสวดบทอิติปิโส 9 จบ หรือ อิติปิโส ย้อนหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อเสริมดวงชะตา เชื่อว่าการสวดบทอิติปิโสเป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
 • เพื่อปกป้องคุ้มครอง เชื่อว่าการสวดบทอิติปิโสจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้สวดจากอันตรายทั้งปวง เช่น อุบัติเหตุ ภูติผีปีศาจ และคุณไสย
 • เพื่อเสริมสร้างสมาธิ การสวดบทอิติปิโสเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ช่วยให้ผู้สวดมีจิตใจที่สงบและตั้งมั่น
 • เพื่อชำระจิตใจ การสวดบทอิติปิโสเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ ช่วยให้ผู้สวดมีจิตใจที่บริสุทธิ์และหลุดพ้นจากกิเลส

อย่างไรก็ตาม การสวดบทอิติปิโสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม สิ่งสำคัญคือต้องประกอบไปด้วยการกระทำที่ถูกต้องและดีงามด้วย จะทำให้ได้รับอานิสงส์สูงสุด

บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

วิธีการสวดบทอิติปิโส

 1. ตั้งจิตให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
 2. ตั้งนะโม 3 จบ
 3. สวดบทอิติปิโส 9 จบ หรือ อิติปิโส ย้อนหลัง 9 จบ
 4. แผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์

การสวดบท อิติปิโส 9 จบ หรือ อิติปิโส ย้อนหลังเป็นประจำ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และอานิสงส์มากมาย เช่น แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง เสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม

คาถาบูชาพระราหู 2566 อัปเดตล่าสุด

คาถาบูชาพระราหู

ปกตินิยมไหว้พระราหู ในทุกวันพุธกลางคืน การโคจรย้ายราศีของราหู เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 06.21 น. ดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้

ของไหว้พระราหู

 1. ของคาว เช่น ซุปไก่
 2. เครื่องดื่ม น้ำดำ เช่น โคล่า กาแฟดำ
 3. ขนม เช่น เปียกปูน เฉาก๊วย
 4. ผลไม้ องุ่น
 5. งดจุดธูปเทียน

คาถาบูชาพระราหู

เริ่มที่บทสวดบูชาพระราหู ตามด้วย บทสวด คาถา สุริยะบัพพา และ คาถา จันทบัพพา ตั้ง นะโมฯ (3 จบ)

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทสวดคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ
บทสวดคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ
คำถวายเครื่องสังเวย พระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ
คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)

ข้าพเจ้า (นาย…นางสาว) ขอบูชาบารมีพระราหูเทวา โปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายใดๆ ขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สำเร็จสมปรารถนา โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

ก่อนลาของไหว้ไปทานท่องว่า “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”

มีหนี้ เครียด ท่องบทสวด คาถาปลดหนี้ หลวงปู่ทวด ช่วยเยียวยาจิตใจ

หนี้ คือ จำนวนเงินหรือสิ่งของที่บุคคลหรือองค์กรต้องส่งคืนหรือชำระให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินหรือสินค้าที่ซื้อในรูปแบบการผ่อนชำระ หนี้สามารถมีลักษณะเป็นเงินสดหรือเงินที่ต้องชำระคืนในอนาคต หรือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องส่งคืนเช่นเดิม

วิธีปลดหนี้แบบรวดเร็ว นี่คือวิธีที่สามารถใช้ได้ ทำการวางแผนการชำระหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ติดต่อเจ้าหนี้และเจ้าของหนี้ พิจารณาการสร้างรายได้เพิ่ม อดทนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ส่วนทางด้านจิตใจ คาถาปลดหนี้ หลวงปู่ทวด สวดวันละ 9 จบ ขอบารมีจากหลวงปู่ให้ช่วยปลดหนี้ เป็นที่พึ่งทางใจให้มีแรงลงมือทำ มีสติยั้งคิด ตระหนักรู้ตนเองอยู่เสมอ

คาถาปลดหนี้ หลวงปู่ทวด

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้ ยะปลดหนี้ มีสิน มีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต

อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ

ให้ระลึกถึงหลวงปู่ทวด เจริญสมาธิ และภาวนา

คาถาบูชาหลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาตุวาโย ฉะเชิงเทรา

วัดพระธาตุวาโย หรือ วัดห้วยน้ำทรัพย์ จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวัด และพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย เจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่มีที่ความสูงถึง 50 เมตร

วัดพระธาตุวาโย ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพระธาตุวาโยเป็นวัดที่สำคัญและมีความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของชาวศรีมหาโพธิสัตว์ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาทำบุญเพื่อสวดมนต์ นับเป็นจุดสังเกตที่สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพระธาตุวาโยมีความสวยงามและเป็นที่น่าทึ่งด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง และมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการบูรณะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่วัดพระธาตุวาโย ยังมี หลวงพ่อปลดหนี้ ที่หลายคนเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพร เพราะเชื่อว่าหากได้กราบไหว้ขอพร ปิดทอง หลวงพ่อปลดหนี้ จะช่วยในเรื่องของการค้าขาย ทำมาค้าขึ้น ไม่ติดขัด ช่วยในเรื่องของการปลดหนี้สิน

คาถาบูชาหลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาตุวาโย

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (9 จบ)

ขอให้ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กล่าวว่า

สัจจะ สัจจัง อธิษฐามิ

เคล็ดลับบูชากุมารทอง ต้องเลี้ยงอย่างไร เรียกโชค เสริมลาภ ค้าขายรุ่งเรือง

กุมารทอง เป็นรูปเด็กหญิงหรือเด็กชาย ทำจากโลหะทองสำริดหรือโลหะทองคำ ซึ่งมีรูปลักษณ์อยู่ในท่าทางต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเด็กที่มีความฉลาดและมั่นคง และมักจะถูกสร้างขึ้นโดยช่างทองคำที่มีความชำนาญในการช่างเงินทอง ทริคบูชาน้องกุมาร จากซินแสเป็นหนึ่ง ที่จะเสริมทรัพย์ เสริมลาภ ให้การค้าร่ำรวย โดยเฉพาะของเล่นที่ควรมี ห้ามพลาด อ่าน คาถาบูชากุมารทอง

ของเล่นถวายกุมารทอง

1. รถม้า เชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องความเคลื่อนไหวที่ดีการก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดนิ่งทำให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

2. รถสิงโต เชื่อว่าเสริมเรื่องอำนาจบารมี บริวารที่ดีรายล้อมผู้คนให้ความเคารพนับถือ มีชื่อเสียงเป็นที่เชิดชูของผู้คนรอบข้าง

3. รถช้าง เชื่อว่าเสริมเรื่องของความมั่นคงได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้พบเห็นและเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิต

4. รถตัวหนอน เชื่อว่าเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีให้มีเข้ามาหากใครที่ทำธุรกิจค้าขายก็จะมีกำไร และมีโอกาสในการขยับขยายกิจการ

5.รถเต่า เชื่อว่าเสริมเรื่องสุขภาพที่สมบูรณ์ ไร้โรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากเคราะห์ร้ายและทุกข์ภัยต่าง ๆ

ปิงปอง ขอพรวัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง สวดคาถาขอคู่สุดเป๊ะ

นักแสดงอารมณ์ดี ปิงปอง ธงชัย ไหว้พระขอพรที่ วัดหว่องไทซิน หรือ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง ที่เลื่องลือเรื่องความศักดิ์ ขอโชคได้โชค ขอคู่ได้คู่ งานนี้ปิงปองเลยขอคู่กับท่านด้วย ด้วยบทสวดแบบสับ ขอคู่ตามเรฟ ชวนให้สายมูจำไปขอพรบ้าง!

โดยโพสแคปชั่นใน IG sindy_pwoong ว่า “ขอตามเรฟนะคะพี่เจ้าสาว หวังว่าคงไม่ยากจนเกินปุย” ก่อนสวดคาถานี้

“ขอให้(ได้คู่)หล่อเหมือนนายกระทิง
ขอให้รักจริงเหมือนพี่เคนรักพี่หน่อย
ขอให้บอกรักลูกช้างบ่อย ๆ เหมือนอเล็กซ์
ขอให้รสเสียวเซ็กส์เหมือนพระเอกเอวี
ขอให้ผิวพรรณดีเหมือนโคตะ
ขอให้ไม่มีพันธะ รวยสุด ๆ เหมือนพี่คิดบี*

แต่เอาดี ๆ …ใครก็ได้ค่ะ”

(*คิดบี หมายถึง “kitb” หรือ คิด เบญจรงคกุล)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า